Kryptomeny - ľahko, pohodlne a bezpečne!
(+420) 777 439 677

Na používanie služieb FreeCoin.cz je potrebné vyjadriť súhlas sospracúvaním osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

XdeadalusX s.r.o., IČ: 09394770, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 118835 (ďalej len „Spoločnosť“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov touto spoločnosťou vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov. Spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi (ďalej len „Právne predpisy o ochrane osobných údajov“).

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, pričom tieto osobné údaje spoločnosť zhromažďuje a spracováva len na stanovený účel, v nižšie uvedenom rozsahu, počas trvania zmluvného vzťahu, respektíve v čase nevyhnutnom. Spoločnosť spracováva osobné údaje vo všeobecnej rovine na tento účel:

 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb.
 • zabezpečenie prevádzkových činností.
 • účtovné a daňové účely.
 1. Klienti spoločnosti

 2. Cieľom spracovania osobných údajov u týchto osôb je plnenie zákonnej povinnosti (napr. v súvislosti s vedením účtovníctva a v súlade so zákonom č. 253/2008 Zb., Zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu) a ďalej riadne plnenie zmluvných povinností a ďalej aj z dôvodov oprávnených záujmov Spoločnosti (napr. v súvislosti s reklamačným konaním, súdnym uplatnením pohľadávok atď.). Osobné údaje v tejto kategórii Spoločnosť spracováva v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, kontaktná osoba, miesto podnikania (sídlo), doručovacia adresa, číslo účtu, kópia dokladu preukazujúceho vlastníctvo účtu, občiansky preukaz a jeden z uvedených: pas, vodičský preukaz, potvrdenie o pobyte.

 3. Dodávatelia služieb a tovaru, osoby, ktoré účtujú Spoločnosti, a osoby, ktorým je účtované zo strany Spoločnosti, a ich zástupcovia

 4. Cieľomspracovania osobných údajov u týchto osôb je plnenie zákonnej povinnosti (napr. v súvislosti s vedením účtovníctva) a ďalej s cieľom riadneho plnenia zmluvných povinností a s cieľom oprávnených záujmov Spoločnosti, napr. v súvislosti s reklamačným konaním, súdnym uplatnením pohľadávok či v rámci obchodného rokovania (obchodné oznámenia, obchodná ponuka). Osobné údaje v tejto kategórii Spoločnosť spracováva v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefón, kontaktná osoba, miesto podnikania (sídlo), doručovacia adresa, číslo účtu, kópia dokladu preukazujúceho vlastníctvo účtu, občiansky preukaz a jeden z uvedených: pas, vodičský preukaz, potvrdenie o pobyte.

Zdroje osobných údajov:

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovania o uzavretí zmluvy, príp. od tretích osôb, ďalej od zmluvných partnerov. Spoločnosť informuje dotknuté osoby o tom, kedy je poskytnutie osobných údajov potrebné na poskytnutie konkrétnej služby a kedy je, naopak, dobrovoľné, poskytnutie takýchto osobných údajov však uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov v závislosti od vyhodnotenia konkrétnych rizík. Spoločnosť prijala také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu, ani k inému zneužitiu. Prístup k osobným údajom je umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie pracovať s osobnými údajmi. Zamestnanci sú o zaobchádzaní s osobnými údajmi poučení a podliehajú systému vnútornej kontroly.

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Prioritou Spoločnosti je neposkytovať osobné údaje žiadnej ďalšej strane na iný účel, ktorý by nesúvisel s poskytovaním služieb Spoločnosti. Osobné údaje však môžu byť na zabezpečenie vyššie opísaných účelov okrem Spoločnosti a jej zamestnancov odovzdané aj ďalším osobám:

 1. subjektom, ktoré vykonávajú svoju právomoc – osobné údaje sú poskytované s cieľom plnenia zákonných povinností zo strany Spoločnosti,
 2. osobám zabezpečujúcim výkon práva a orgánom činným v trestnom konaní či iným úradom, ktoré uplatňujú zákon v rámci svojej právomoci,
 3. ďalším správcom – osobné údaje sú poskytované s cieľom plnenia zmluvných záväzkov (poisťovne, banky a i).
 4. Osobné údaje sa neodovzdávajú do zahraničia.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo

 • byť informovaná a mať prístup k svojim spracúvaným osobným údajom (právo byť informovaný a právo na prístup podľa čl. 15 GDPR),
 • dosiahnuť opravu nepresných osobných údajov (právo na opravu podľa čl. 16 GDPR),
 • dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR),
 • obmedziť spracúvanie (právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR),
 • získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytujete (právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR),
 • • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávnených záujmov alebo vykonávania úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa čl. 21)
Vyššie uvedené práva možno uplatniť za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky. V prípade, že bol osobný údaj spracúvaný na základe súhlasu, informujeme, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas bez toho, aby bola ovplyvnená zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Uplatnenie práv dotknutých osôb

Ak subjekt údajov má záujem uplatniť svoje právo alebo odvolať svoj explicitne poskytnutý súhlas, pošle, žiadosť (otázku) Spoločnosti, v ktorej uvedie predmet svojej žiadosti (otázky), najmä napr. aké právo chce uplatniť tak, aby Spoločnosť mohla podniknúť kroky potrebné na rešpektovanie tohto práva. Spoločnosti je možné žiadosť (otázku) doručiť týmito spôsobmi:

 • dátovou schránkou
 • písomne na adresu sídla
 • e-mailom na adresu: info@freecoin.sk
V prípade, keď máme oznámiť akékoľvek informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej osoby, sme oprávnení si vyžiadať potvrdenie identity dotknutej osoby podávajúcej žiadosť (otázku), aby sa Spoločnosť presvedčila o oprávnenosti požiadavky. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak je presvedčená, že boli jej práva porušené (https://www.uoou.cz/): ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

V Jihlavě, dňa 05. 01. 2021

Pripojte sa k našim spokojným zákazníkom Posledné realizované obchody
Vykup
0,0500 BTC 20.5.24
Predaj
2,0000 ETH 20.5.24
Predaj
993,1070 ADA 20.5.24
Predaj
10,0000 SOL 20.5.24
CHCEM TIEŽ INVESTOVAŤALEBO PREDAŤ

Zaujala vás naša ponuka a radi by ste investovali do kryptomien alebo už kryptomeny vlastníte a rozhodli ste sa ich predať a získať tak finančné prostriedky? Neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch alebo využite formuláre vyššie.