Kryptomeny - ľahko, pohodlne a bezpečne!
(+420) 777 439 677
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE POJMOV
 1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi prevádzkovateľom a klientom prostredníctvom internetovej aplikácie prevádzkovateľa.
 2. Internetová aplikácia je sprístupnená na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.freecoin.cz (ďalej len „webová stránka“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
 4. Obchodné podmienky sú tieto Všeobecné podmienky obchodovania v platnom znení.
 5. Občiansky zákonník je zákon číslo 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“).
 6. Bitcoin je digitálna (virtuálna) mena, ktorú možno získať nákupom, previesť a vymeniť za hmotné statky. Litecoin je digitálna (virtuálna) mena, ktorú možno získať nákupom, previesť a vymeniť za hmotné statky. Bitcoin a litecoin ďalej na účely týchto podmienok nazývané „virtuálna mena“.
 7. Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov a nie je nijako obmedzená na svojich právach a ktorá kupuje, prípadne predáva virtuálnu menu.
 8. Prevádzkovateľ je obchodná korporácia XdeadalusX s.r.o., IČ: 09394770, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 118835, ktorá predáva, prípadne kupuje virtuálnu menu.
 9. Objednávka je objednávkový formulár umiestnený na webových stránkach prevádzkovateľa
 10. Bitcoinová peňaženka je účet klienta vedený v bitcoinoch, keď na naplnenie účelu kúpnej zmluvy klient vyhlasuje, že disponuje vlastnou bitcoinovou peňaženkou. Prevádzkovateľ informuje klienta, že na vygenerovanie a správu bitcoinovej peňaženky využíva softvér tretej strany, za ktorý prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo zneužitie bitcoinovej peňaženky alebo prístupových hesiel k tejto peňaženke. Litecoinová peňaženka je účet klienta vedený v litecoinoch, keď na naplnenie účelu kúpnej zmluvy klient vyhlasuje, že disponuje vlastnou litecoinovou peňaženkou. Prevádzkovateľ informuje klienta, že na vygenerovanie a správu litecoinovej peňaženky využíva softvér tretej strany, za ktorý prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo zneužitie litecoinovej peňaženky alebo prístupových hesiel k tejto peňaženke. Bitcoinová a litecoinová peňaženka na účely týchto podmienok nazývaná „Peňaženka Virtuálna mena“.
 11. Účet je súbor záznamov a prístupových údajov, ktoré vzniknú registráciou a činnosťou klienta.
 12. Verifikáciou účtu sa rozumie overenie identity klienta prevádzkovateľom pomocou osobných dokladov.
 13. 13. Prevádzkovateľ vyhlasuje a klient berie toto vyhlásenie na vedomie, že prevádzkovateľ je povinnou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona číslo 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.
2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 1. Na objednanie virtuálnej meny navštívi klient webovú stránku a vyplní v internetovej aplikácii na týchto webových stránkach objednávkový formulár.
 2. Objednávku je možné použiť len na nákup alebo predaj virtuálnej meny.
 3. Pre všechny obchody je nutné overinie klienta, Objednávka potom obsahuje iba tieto údaje:
  1. množstvo virtuálnej meny, ktoré chce klient kúpiť či predať, a zodpovedajúcu cenu v eurách;
  2. adresu peňaženky virtuálnej meny klienta pre virtuálnu menu, ak ide zo strany klienta o nákup virtuálnej meny;
  3. číslo bankového účtu klienta, ak ide zo strany klienta o predaj virtuálnej meny a ak klient nevyžaduje platbu v hotovosti;
  4. adresu elektronickej pošty zákazníka (ďalej len „elektronická adresa zákazníka“);
  5. číslo mobilného telefónu na doručenie oznámenia o vykonaní transakcie (dobrovoľná položka);
  6. súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Ak hodnota virtuálnej meny bude vo výške 1 001 eur – 15 000 eur vrátane, je nutné overenie klienta u prevádzkovateľa.
 5. Ak hodnota virtuálnej meny bude viac ako 15 001 eur, je nutná registrácia klienta u prevádzkovateľa. Nad rámec registrácie a objednávky je potom klient minimálne povinný informovať prevádzkovateľa o účele a plánovanom charaktere obchodu a ďalej uviesť a preukázať zdroj peňažných prostriedkov a prípadne oznámiť a preukázať ďalšie informácie vyžiadané prevádzkovateľom. Objednávka sa potom realizuje až po tom, ako sú prevádzkovateľmi oznámené vyššie uvedené informácie, a to po prihlásení klienta na svoj účet.
 6. Pred odoslaním objednávky prevádzkovateľovi je klient oprávnený skontrolovať a stornovať túto objednávku. Objednávku odošle klient prevádzkovateľovi kliknutím na tlačidlo „Nakúpiť bitcoiny“ alebo „Predať bitcoiny“, prípadne „Nakúpiť litecoiny“ alebo „Predať litecoiny“. Údaje uvedené v objednávke považuje prevádzkovateľ za správne. Prevádzkovateľ bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie klientovi potvrdí elektronickou poštou na elektronickú adresu klienta.
 7. Prevádzkovateľ upozorňuje klienta, že v prípade nezaplatenia potvrdenej objednávky bude objednávka bez ďalšieho stornovaná
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť potvrdenú objednávku z dôvodu pohybu kurzu či inej objektívnej príčiny nemožnosti plnenia v dohodnutom rozsahu. V takom prípade bude suma uhradená klientom na nákup virtuálnej meny či predávaná virtuálna mena zaslaná obratom (do 24 hod.) späť na bankový účet, prípadne do peňaženky virtuálnej meny.
 9. Ak peniaze či virtuálna mena dorazia na účet/do peňaženky virtuálnej meny do 2 hodín od potvrdenia objednávky, je garantovaný kurz v čase objednávky. Ak peniaze či virtuálna mena budú pripísané neskôr než do 2 hodín od potvrdenia objednávky, má prevádzkovateľ právo na zmenu objednávky podľa aktuálneho kurzu. O tejto zmene bude zákazník vyrozumený elektronickou poštou, kde môže túto zmenu potvrdiť či stornovať. V prípade storna objednávky je prevádzkovateľ povinný bezodkladne odoslať zákazníkovi peniaze či virtuálnu menu späť.
 10. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká až okamihom pripísania platby klienta na bankový účet prevádzkovateľa, prípadne pripísaním virtuálnej meny do peňaženky virtuálnej meny prevádzkovateľa.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo objednanej virtuálnej meny, výška kúpnej ceny) požiadať klienta o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 12. Zmluvu uzatvorenú podľa týchto obchodných podmienok splní predávajúci odoslaním virtuálnej meny na adresu peňaženky virtuálnej meny uvedenej klientom v jeho objednávke, prípadne odoslaním finančných prostriedkov na bankový účet klienta uvedený v jeho objednávke.
 13. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.
3. REGISTRÁCIA A VERIFIKÁCIA ÚČTU
 1. V rámci registrácie na webovej stránke a pri objednávaní virtuálnej meny a eventuálne overovaní a získavaní informácií podľa zákona číslo 253/2008 Zb. je klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a poskytovať prevádzkovateľovi len úplné informácie.
 2. Prevádzkovateľ zakazuje vedenie viacerých účtov na rovnakú osobu a zakazuje klientovi, aby používal účty iných klientov.
 3. V rámci registrácie musí klient, ak ide o fyzickú osobu, uviesť všetky mená a priezviská, rodné číslo a ak nebolo pridelené, dátum narodenia, miesto narodenia, pohlavie, trvalý alebo iný pobyt, štátne občianstvo, ak ide o podnikajúcu osobu, tak ďalej obchodnú firmu, miesto podnikania a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, tak obchodné meno alebo názov vrátane dodatku, sídlo, identifikačné číslo a údaje o fyzickej osobe, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu.
 4. Klient je povinný prijať také opatrenia, aby tretia osoba nemohla mať prístup k jeho účtu, a ďalej prevádzkovateľ zakazuje klientovi, aby umožnil tretej osobe prístup k jeho účtu alebo aby poskytol tretej osobe akékoľvek informácie týkajúce sa jeho účtu.
 5. V prípade, že klient zistí akékoľvek narušenie či pokus o narušenie jeho účtu, napr. zneužitie účtu klienta či jeho prístupových údajov a hesla, je povinný bezodkladne o takejto skutočnosti upovedomiť prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ môže zrušiť či zablokovať používateľský účet, a to najmä v prípade, keď klient svoj používateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok) či poruší právne predpisy alebo zaznamená na účte podozrivú činnosť. Zrušením účtu či jeho blokáciou potom nie je dotknutá informačná povinnosť podľa zákona číslo 253/2008 Zb., ktorú má prevádzkovateľ voči štátnym úradom, vrátane orgánov činných v trestnom konaní.
 7. Prevádzkovateľ má právo nad rámec predchádzajúceho odseku zablokovať účet na nevyhnutný čas v nasledujúcich prípadoch:
  1. klient nevykoná verifikáciu svojho účtu,
  2. prevádzkovateľ zaznamená pokus o získanie neoprávneného prístupu k účtu klienta (napadnutiu či prelomeniu ochrany účtu zo strany prevádzkovateľa),
  3. v prípade údržby servera alebo iných obdobných opráv a úprav či aktualizácií,
  4. ak tak určí rozhodnutie štátnej moci,
  5. v prípade vyššej moci alebo neočakávaných prevádzkových ťažkostí.
 8. Verifikáciou účtu klienta sa myslí overenie bankového účtu a overenie osobných údajov a trvalej adresy. Na overenie bankového účtu je potrebné poslať kópiu či screenshot výpisu z účtu, podstatné sú údaje o majiteľovi účtu. Overenie osobných údajov a trvalej adresy vykonáva prevádzkovateľ na základe platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas) a druhého dokladu vystaveného štátnou autoritou (napr. vodičský preukaz, rodný list). V prípade, že doklady totožnosti neobsahujú adresu, je nutné nahrať potvrdenie vystavené štátnou autoritou, ktoré obsahuje meno a trvalé bydlisko klienta. Zaslané kópie dokladov musia byť v náležitej kvalite tak, aby bolo možné ich bez ťažkostí jednoznačne prečítať a identitu klienta overiť. Doklady musia byť platné. V prípade právnických osôb vyžadujeme rovnaké údaje od fyzických osôb, ktoré za právnickú osobu konajú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v rámci registrácie a verifikácie požadovať ďalšie informácie s cieľom identifikácie klienta, prípadne s cieľom kontroly klienta.
 9. Dôvod, rozsah registrácie a verifikácia účtu sú vyžadované podľa zákona 253/2008 Zb., o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu.
4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A REKLAMÁCIE
 1. Prevádzkovateľ upozorňuje klienta, že po vykonaní platby uvedenej vyššie nie je možné od uzavretej zmluvy odstúpiť, pretože nákup alebo predaj virtuálnej meny napĺňa podmienky § 1837 OZ.
 2. Klient nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia § 1837 písm. b) OZ, ak ide o dodávku tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nebude môcť splniť svoj záväzok podľa dohodnutých podmienok, a to z dôvodu nedostatočnej (žiadnej) likvidity či pohybu trhu, prerušenia dodávky prúdu, prerušenia internetového pripojenia na strane prevádzkovateľa, prerušenia prevádzky burzy digitálnych mien, ktorá obchoduje s virtuálnymi menami, výrazného kolísania trhu (kurzu virtuálnej meny) alebo v prípade udalostí vyššej moci.
 4. Klient má právo začať reklamačné konanie z dôvodu neposkytnutia služby zo strany poskytovateľa či chybného poskytnutia služby zo strany poskytovateľa, respektíve nevykonania objednanej obchodnej transakcie (nákup alebo predaj virtuálnej meny) prevádzkovateľom najneskôr do 15 dní od vykonania úhrady z jeho strany na účet prevádzkovateľa alebo od odoslania virtuálnej meny do peňaženky virtuálnej meny prevádzkovateľa. Reklamáciu musí klient zaslať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava.
 5. Klient je povinný k reklamácii pripojiť listiny, ktorých sa dovoláva, a ďalej je povinný pripojiť doklad o platbe, respektíve doklad o odoslaní bitcoinu. V prípade žiadosti prevádzkovateľa je klient povinný predložiť aj iné podklady či listiny, ktoré si prevádzkovateľ vyžiada.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje reklamáciu posúdiť v lehote 30 dní, a ak zistí reklamáciu oprávnenú, tak sa zaväzuje v tejto lehote nárok klienta vyrovnať. V rámci vyrovnania nároku klienta sa prevádzkovateľ aj klient zaväzujú, že prípadné vzájomné nároky (záväzky) z neuskutočnenej uzavretej zmluvy vyrovnajú podľa zásad o bezdôvodnom obohatení sa s prihliadnutím na aktuálny kurz virtuálnej meny.
5. RIZIKÁ, POUČENIE, UPOZORNENIE
 1. Klient berie na vedomie riziko, ktoré vychádza z obchodovania s virtuálnou menou.
 2. Klient berie na vedomie výrazné zmeny hodnoty virtuálnej meny voči reálnym menám. Vzhľadom na výrazné neočakávané pohyby na trhu sa môže hodnota virtuálnej meny v podstate kedykoľvek výrazne zvýšiť alebo znížiť.
 3. Klient berie na vedomie právnu a faktickú povahu virtuálnej meny vrátane jej charakteristiky, t. j. že ide o anonymnú digitálnu menu, ktorá nie je regulovaná žiadnou autoritou. Klient vyhlasuje, že zvážil svoju finančnú a majetkovú situáciu a najmä, že zvážil vysokú mieru rizika.
 4. Virtuálna mena nie je v Slovenskej republike zákonnou menou a nie je tak viazaná na reguláciu slovenských štátnych orgánov (napr. Národná banka Slovenska) a právnych predpisov upravujúcich platobný styk (napr. Zákon č. 284/2009 Zb. o platobnom styku a zákon č . 277/2013 Zb. o zmenárenskej činnosti a i.).
 5. Hodnota virtuálnej meny voči zákonnej mene je vysoko a rýchlo kolísavá, nestála a nepredvídateľná, keď v rámci tejto vlastnosti môže dôjsť k rýchlej strate hodnoty virtuálnej meny.
 6. Klient je uzrozumený s tým, že prevádzkovateľ neručí za škody, straty zisku, straty príjmov, straty podnikania, stratu dát, nepriame alebo následné straty spôsobené z nedbanlivosti alebo z nelegálnej vedomej činnosti klientov a tretích osôb a ďalej, ak klient poruší svoje povinnosti ustanovené obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ ďalej neručí za škody spôsobené chybou alebo úmyslom tretích strán.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené vyššou mocou, ani za škody, ktoré vznikli Klientovi v dôsledku rozhodnutia súdov, prokuratúry, polície, orgánov štátnej moci a správy, ako aj iných orgánov oprávnených prevádzkovateľovi čokoľvek nariadiť, ani za škody a ujmy vzniknuté Klientom v dôsledku zmeny právnych predpisov a podmienok.
 8. Klient vyhlasuje, že tieto riziká a vyššie uvedené skutočnosti berie plne na vedomie s tým, že prevádzkovateľ nemá možnosť tieto riziká akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať a nie je za ne zodpovedný.
6. OBMEDZENIE SLUŽIEB, ZÁKON Č. 253/2008 Zb.
 1. Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zaviesť objemové obmedzenia (na jeden obchod alebo na súčet obchodov) alebo obmedzenie počtu vykonaných transakcií vzťahujúcich sa na jedného klienta, na skupinu klientov alebo na konkrétnu peňaženku virtuálnej meny. Klient sa o aplikovaní takéhoto obmedzenia dozvie tým, že prevádzkovateľ ním požadovaný obchod nevykoná. Tento postup uplatňuje Prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami o zákaze vykonať obchod podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Klient sa ďalej zaväzuje na uskutočňovanie obchodov používať výhradne svoje vlastné peňažné prostriedky, prípadne Virtuálnu menu patriacu iba jemu, nie cudzej osobe (fyzickej alebo právnickej).
 3. Ďalej sa klient zaväzuje, že služby prevádzkovateľa nevyužije na transfer majetkových hodnôt z alebo do krajín, ktoré sú považované z hľadiska prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu za rizikové alebo vysokorizikové; zoznam týchto krajín uverejňuje a aktualizuje organizácia FATF-GAFI prostredníctvom internetových stránok, a ďalej na transfer majetkových hodnôt (hoci len čiastočne) osobe alebo od osoby, ktorá má pôvod v uvedenej rizikovej alebo vysokorizikovej krajine; pôvodom sa rozumie: v prípade fyzickej osoby každý štát, ktorého je táto osoba štátnym príslušníkom, a súčasne všetky ďalšie štáty, v ktorých je prihlásená na trvalý alebo iný pobyt.
 4. Klient sa zaväzuje uhradiť škodu alebo náklady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, alebo pokuty uložené v správnych konaniach vedených dozornými orgánmi, ak škoda, náklady alebo pokuty vzniknú v dôsledku porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia týchto obchodných podmienok zo strany klienta, ich obchádzaním, najmä rozkladaním obchodov na viac obchodov alebo používaním viacerých peňaženiek s virtuálnou menou.
 5. Klient sa zaväzuje, že nevyužije služby prevádzkovateľa na nákup alebo predaj virtuálnej meny, ak by tieto nákupy a predaje boli rozdelené do dvoch a viacerých spolu akokoľvek súvisiacich obchodov, ktoré by v súčte presiahli hodnotu 1 000 eur, a to z dôvodu, že by takýmto konaním došlo k porušeniu zákazu vykonať obchod podľa § 15 ods. 1 písm. b) v spojení s § 54 ods. 4 zákona č. 253/2008 Zb.
7. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA
 1. Klient vyhlasuje, že sa rozhodol pre nákup a predaj virtuálnej meny z niektorého či niektorých z týchto dôvodov: zhodnotenie svojho majetku; špekulácie; prevod už nadobudnutej virtuálnej meny na zákonné peniaze, nákup virtuálnej meny s cieľom úhrady tovaru či služieb, prevod zákonných peňazí na virtuálnu menu. Klient je povinný informovať prevádzkovateľa o dôvodnosti nákupu či predaja virtuálnej meny a v prípade, že ani jeden z vyššie uvedených dôvodov nezodpovedal jeho zámeru, tak obchod nebude vykonávať prostredníctvom prevádzkovateľa, prípadne svoj dôvod bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi.
 2. Klient je uzrozumený s tým, že prevádzkovateľ je na základe ustanovení § 9 zákona číslo 253/2008 Zb. povinný preskúmať zdroje peňažných prostriedkov, prípadne iného majetku, ktorého sa obchod alebo obchodný vzťah týka. Na základe uvedenej zákonnej povinnosti klient vyhlasuje, že zdrojom peňažných prostriedkov či majetku je legálny príjem, a to buď príjem z podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti vrátane príjmu z prenájmu, pôžičky, daru, výhry, dedičstva, príjmu z predaja iného majetku či kombinácie týchto príjmov. Klient sa zaväzuje, že ak ani jeden z vyššie uvedených zdrojov peňažných prostriedkov či majetku nezodpovedá skutočnosti, bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi konkrétny zdroj peňažných prostriedkov či majetku. Na žiadosť prevádzkovateľa poskytne klient informácie, ktoré sú na vykonanie kontroly potrebné, vrátane predloženia príslušných dokladov.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. Pre právne vzťahy medzi klientom a prevádzkovateľom je vždy rozhodujúce to znenie obchodných podmienok, ktoré platilo v deň odoslania objednávky.
 3. Prípadné spory, ktoré vzniknú medzi prevádzkovateľom a klientom na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
Platné od 1.1.2018
Pripojte sa k našim spokojným zákazníkom Posledné realizované obchody
Predaj
0,1239 ETH 15.4.24
Vykup
2,2600 ETH 12.4.24
Vykup
0,0160 BTC 12.4.24
Predaj
1,6197 ETH 11.4.24
CHCEM TIEŽ INVESTOVAŤALEBO PREDAŤ

Zaujala vás naša ponuka a radi by ste investovali do kryptomien alebo už kryptomeny vlastníte a rozhodli ste sa ich predať a získať tak finančné prostriedky? Neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch alebo využite formuláre vyššie.